ประกาศการพ้นสภาพ พนักงาน

 

ประกาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกล ออนไลน์ เซอร์วิส

เรื่อง แจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ประกาศพนักงานพ้นสภาพ

  ตามที่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกล ออนไลน์ เซอร์วิส  ได้รับ    นางสาวสุวรรณ กุมแก้ว  เข้าทำงานที่บริษัทในตำแหน่ง พนักงานขาย เทเลเซลล์ นั้น บัดนี้     นางสาวสุวรรณ กุมแก้ว   ได้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกล ออนไลน์ เซอร์วิส ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560  เป็นต้นมา   ทาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกล ออนไลน์ เซอร์วิส  จะไม่ขอรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ทั้งสิ้นของ นางสาวสุวรรณ กุมแก้ว นับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของทางบริษัท   หากบุคคลนี้ กระทำการแอบอ้างโดยใช้ชื่อ บริษัทฯ ใช้ชื่อใกล้เคียง หรือชื่ออื่นชื่อใด และหรือใช้ชื่อพนักงานใดๆ เพื่อแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ หลังจากนี้ไป ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด โกล ออนไลน์ เซอร์วิส   ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และหากบริษัทตรวจสอบว่า บริษัท/องค์กร/หน่วยงาน หรือบุคคลใด มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้การสนับสนุนโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกล ออนไลน์ เซอร์วิส  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหลังจากนี้ไป บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดทั้งทางแพ่งและทางอาญาทันที จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560